Ungdomshuset

Boost

Ungdomshuset

Vad är Ungdomshuset Boost?

Många ungdomar saknar idag rätt förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. Den marginalisering som skapas av arbetslöshet, av att inte ha utbildning, arbete eller ordnade sociala förhållanden ökar. Genom samverkan, samordning och samarbete är det möjligt att konkret åtgärda samhällsproblemet arbetslöshet, marginalisering och i vissa fall ett långvarigt utanförskap bland unga ålänningar.

Ungdomshuset Boost skall vara ungdomarnas eget hus där de känner att möjligheterna ligger öppna. Syftet med Boost är att klart och tydligt vara att stöda utsatta ungdomars väg till arbete och sysselsättning. Ungdomshuset Boost skall vara en gemensam arena där flera olika myndigheter och organisationer samverkar, samordnar och samarbetar.

Genom att samlokalisera och -organisera olika organisationers arbete och tillvarata den samlade yrkeskompetensen kan vi på ett resurseffektivt sätt utveckla nya samverkansformer och finna större möjligheter att matcha rätt insatser utifrån varje ungdoms specifika behov. Därutöver tillkommer stora samhällsekonomiska vinster i slutändan. På Boost skall det finnas plats för alla som jobbar med ungdomar. En del verksamheter har sin fasta plats här medan andra finns till hands en viss dag, eller ett par dagar, i veckan.

De ungdomar som är målgrupp för verksamheten i Ungdomshuset Boost är ingen homogen grupp utan det handlar om ungdomar med enskilda behov, olika förutsättningar och vitt skilda önskemål om vad de kan och vill arbeta med i framtiden. En del har stora behov av stöd från såväl myndigheter som hälso- och sjukvård medan andra har betydligt mindre omfattande behov. Något som ska vara signifikant för Boost är förmågan att hantera och ge stöd till alla ungdomar. Att kunna anpassa verksamheten, samverka och samarbeta för att proaktivt möta de behov som identifieras och som behöver hanteras för att ungdomarna skall hitta sin väg vidare ut i arbete och sysselsättning.

Målsättningen med att samla olika verksamheter under samma tak är givetvis att uppnå synergieffekter, det vill säga att slutresultatet sett till varje ungdom skall bli bättre än vad respektive organisation förmår göra på egen hand. För ungdomen gäller principen om ”en dörr in” oavsett vilka behov ungdomen har eller hur dennes problembild ser ut.

​Följande organisationer och myndigheter kommer på sätt eller annat att samarbeta i Ungdomshuset Boost som från och med den 1.2.2017 byggs upp på Uppgårdsvägen 6 i Dalbo: Ung Resurs, AMS, FPA, Fältarna, Folkhälsan och Ålands Polismyndighet. Flera aktörer tillkommer efterhand. 

​Har ni frågor eller funderingar om detta samverksansprojekt får ni gärna kontakta Ung Resurs verksamhetsledare Mysan Sundqvist på tel. 543 120 eller mail mysan@ungresurs.ax.